checked
cross

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

Laatst bijgewerkt op 01 oktober 2022

WatersportGPS wordt aan u (eindgebruiker) in licentie, gevestigd en geregistreerd te Frederiksdalsvej 8E, Virum, Capital Region 2830, Denemarken (“Licentiegever“), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. Door de Gelicentieerde Applicatie te downloaden van het softwaredistributieplatform van Apple ("App Store") en het softwaredistributieplatform van Google ("Play Store"), en elke update daarvan (zoals toegestaan door deze Licentieovereenkomst), geeft U aan dat U ermee instemt gebonden te zijn aan alle voorwaarden van deze Licentieovereenkomst en dat U deze Licentieovereenkomst accepteert. App Store en Play Store worden in deze Licentieovereenkomst "Diensten" genoemd. De partijen van deze Licentieovereenkomst erkennen dat de Services geen Partij zijn bij deze Licentieovereenkomst en niet gebonden zijn aan enige bepaling of verplichting met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie, zoals garantie, aansprakelijkheid, onderhoud en ondersteuning daarvan. Anissa Mohrath, niet de Services, is als enige verantwoordelijk voor de Gelicentieerde Applicatie en de inhoud daarvan. Deze Licentieovereenkomst voorziet mogelijk niet in gebruiksregels voor de Gelicentieerde Applicatie die in strijd zijn met de nieuwste Algemene voorwaarden van Apple Media Services en de Servicevoorwaarden van Google Play ("Gebruiksregels"). Anissa Mohrath erkent dat zij de gelegenheid heeft gehad om de Gebruiksregels te bekijken en dat deze Licentieovereenkomst er niet mee in strijd is. WatersportGPS wordt, indien gekocht of gedownload via de Diensten, aan U in licentie gegeven voor gebruik uitsluitend onder de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst. De licentiegever behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. WatersportGPS moet worden gebruikt op apparaten die werken met de besturingssystemen van Apple ("iOS" en "Mac OS") of het besturingssysteem van Google ("Android").

INHOUDSOPGAVE

 • 1. DE AANVRAAG
 • 2. OMVANG VAN DE LICENTIE
 • 3. TECHNISCHE EISEN
 • 6. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN
 • 7. BIJDRAGELICENTIE
 • 8. AANSPRAKELIJKHEID
 • 9. GARANTIE
 • 10. PRODUCTCLAIMS
 • 11. WETTELIJKE NALEVING
 • 12. CONTACTGEGEVENS
 • 13. BEËINDIGING
 • 14. ALGEMENE OVEREENKOMSTEN VAN DERDEN EN BEGUNSTIGDE
 • 15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 • 16. TOEPASSELIJK RECHT
 • 17. DIVERSEN

1. DE AANVRAAG

WatersportGPS ("Gelicentieerde applicatie") is software die is gemaakt om sportactiviteiten te volgen en te delen - en aangepast voor mobiele iOS- en Android-apparaten ("Apparaten"). Het wordt gebruikt om activiteiten bij te houden en deel te nemen aan evenementen. De Gelicentieerde Applicatie is niet aangepast om te voldoen aan branchespecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), dus als uw interacties onderworpen zouden zijn aan dergelijke wetten, kunt u deze Gelicentieerde Applicatie niet gebruiken. U mag de Gelicentieerde Applicatie niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

2. OMVANG VAN DE LICENTIE

2.1 U mag de Gelicentieerde Applicatie niet delen of beschikbaar stellen aan derden (tenzij voor zover toegestaan door de Gebruiksregels en met voorafgaande schriftelijke toestemming van Anissa Mohrath), de Gelicentieerde Applicatie verkopen, verhuren, uitlenen, leasen of anderszins herdistribueren.

2.2 U mag de broncode van de Gelicentieerde Applicatie of een deel daarvan niet reverse-engineeren, vertalen, demonteren, integreren, decompileren, verwijderen, wijzigen, combineren, afgeleide werken of updates maken, aanpassen of proberen af te leiden (behalve met Anissa Mohrath's voorafgaande schriftelijke toestemming).

2.3 U mag de Gelicentieerde Applicatie of delen daarvan niet kopiëren (behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door deze licentie en de Gebruiksregels) of wijzigen. U mag alleen kopieën maken en opslaan op apparaten die u bezit of beheert voor het bewaren van back-ups onder de voorwaarden van deze licentie, de gebruiksregels en alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op het apparaat of de gebruikte software. U mag geen mededelingen over intellectueel eigendom verwijderen. U erkent dat onbevoegde derden op geen enkel moment toegang mogen krijgen tot deze kopieën. Als u uw Apparaten aan een derde partij verkoopt, moet u eerst de Gelicentieerde Applicatie van de Apparaten verwijderen voordat u dit doet.

2.4 Schendingen van de hierboven genoemde verplichtingen, evenals de poging daartoe, kunnen worden vervolgd en schadevergoeding krijgen.

2.5 Licentiegever behoudt zich het recht voor om de licentievoorwaarden te wijzigen.

2.6 Niets in deze licentie mag worden geïnterpreteerd als beperking van voorwaarden van derden. Wanneer u de Gelicentieerde Applicatie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de toepasselijke voorwaarden van derden.

3. TECHNISCHE EISEN

3.1 De Gelicentieerde Applicatie vereist een firmwareversie 1.0.0 of hoger. Licentiegever raadt aan om de nieuwste versie van de firmware te gebruiken.

3.2 Licentiegever probeert de Gelicentieerde Applicatie up-to-date te houden zodat deze voldoet aan gewijzigde/nieuwe versies van de firmware en nieuwe hardware. U krijgt geen rechten om een dergelijke update te claimen.

3.3 U erkent dat het Uw verantwoordelijkheid is om te bevestigen en vast te stellen dat het apparaat van de eindgebruiker van de app waarop U de Gelicentieerde Applicatie wilt gebruiken, voldoet aan de bovengenoemde technische specificaties.

3.4 Licentiegever behoudt zich het recht voor om de technische specificaties te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

4. ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING

4.1 De Licentiegever is als enige verantwoordelijk voor het verlenen van onderhouds- en ondersteuningsdiensten voor deze Gelicentieerde Applicatie. U kunt de Licentiegever bereiken via het e-mailadres dat vermeld staat in het App Store- of Play Store-overzicht voor deze Gelicentieerde Applicatie.

4.2 Anissa Mohrath en de Eindgebruiker erkennen dat de Diensten geen enkele verplichting hebben om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie.

5. GEBRUIK VAN GEGEVENS

U erkent dat Licentiegever toegang heeft tot de inhoud van Uw gedownloade Gelicentieerde Applicatie en Uw persoonlijke gegevens en deze kan aanpassen, en dat het gebruik door Licentiegever van dergelijk materiaal en dergelijke informatie onderhevig is aan Uw wettelijke overeenkomsten met Licentiegever en het privacybeleid van Licentiegever: https://watersportgps.com /privacybeleid/. U erkent dat de Licentiegever periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware en randapparatuur kan verzamelen en gebruiken, productondersteuning kan bieden, software-updates mogelijk kan maken en voor het leveren van andere diensten aan u (indien van toepassing) met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie. Licentiegever mag deze informatie ook gebruiken om zijn producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren, zolang het in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert.

6. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Gelicentieerde Applicatie kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functies, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren , of inhoud en materiaal uitzenden naar ons of in de Gelicentieerde Applicatie, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Gelicentieerde Applicatie en via websites of applicaties van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:

1. Het maken, verspreiden, verzenden, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim , of morele rechten van een derde partij.

2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Gelicentieerde Applicatie en andere gebruikers van de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken en te autoriseren om uw Bijdragen te gebruiken op een manier zoals overwogen door de Gelicentieerde Applicatie en deze Licentieovereenkomst.

3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen op elke gewenste manier mogelijk te maken door de Gelicentieerde Applicatie en deze Licentieovereenkomst.

4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.

5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.

6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons).

7. Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of beledigen niemand.

8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om een andere persoon lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of groep mensen te promoten.

9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.

10. Uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.

11. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.

12. Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.

13. Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Licentieovereenkomst of toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Gelicentieerde Applicatie in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Licentieovereenkomst en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Gelicentieerde Applicatie te gebruiken.

7. BIJDRAGELICENTIE

Door uw bijdragen te posten op enig deel van de gelicentieerde applicatie of bijdragen toegankelijk te maken voor de gelicentieerde applicatie door uw account van de gelicentieerde applicatie te koppelen aan een van uw sociale netwerkaccounts, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht hebt om verleent ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden , hertitelen, archiveren, opslaan, cachen, openbaar weergeven, herformatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke bijdragen (inclusief maar niet beperkt tot uw afbeelding en stem) voor welk doel dan ook, commerciële reclame, of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden van, of op te nemen in andere werken, zoals bijdragen, en sublicenties van het voorgaande te verlenen en goed te keuren. Het gebruik en de distributie kan plaatsvinden in alle mediaformaten en via alle mediakanalen. Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of hierna wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u aanlevert. U doet afstand van alle morele rechten in uw Bijdragen en u garandeert dat er geen morele rechten op andere wijze zijn uitgeoefend in uw Bijdragen. We claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw bijdragen die door u zijn verstrekt op enig gebied in de gelicentieerde applicatie. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de gelicentieerde applicatie en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons vrij te pleiten van alle verantwoordelijkheid en af te zien van enige juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen. We hebben het recht om naar eigen goeddunken (1) bijdragen te bewerken, redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op geschiktere locaties in de gelicentieerde applicatie te plaatsen; en (3) om bijdragen vooraf te screenen of te verwijderen op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verplicht om uw bijdragen te controleren.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De verantwoordelijkheid van de licentiegever in geval van schending van verplichtingen en onrechtmatige daad is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Alleen in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), is de licentiegever ook aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, contractueel typische schade. De hierboven genoemde beperking is niet van toepassing op letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

8.2 Licentiegever aanvaardt geen verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het niet nakomen van plichten volgens Sectie 2 van deze Licentieovereenkomst. Om gegevensverlies te voorkomen, bent u verplicht om gebruik te maken van back-upfuncties van de Gelicentieerde Applicatie voor zover toegestaan door toepasselijke gebruiksvoorwaarden van derden. U bent zich ervan bewust dat u in geval van wijziging of manipulatie van de Gelicentieerde Applicatie geen toegang zult hebben tot de Gelicentieerde Applicatie.

9. GARANTIE

9.1 Licentiegever garandeert dat de Gelicentieerde Applicatie op het moment van Uw download vrij is van spyware, Trojaanse paarden, virussen of andere malware. Licentiegever garandeert dat de Gelicentieerde Applicatie werkt zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie.

9.2 Er wordt geen garantie gegeven voor de Gelicentieerde Applicatie die niet uitvoerbaar is op het apparaat, die ongeautoriseerd is gewijzigd, ongepast of verwijtbaar is behandeld, is gecombineerd met of is geïnstalleerd met ongeschikte hardware of software, is gebruikt met ongepaste accessoires, ongeacht of dit door Uzelf of door derden is gedaan. , of als er andere redenen zijn buiten de invloedssfeer van Anissa Mohrath die de uitvoerbaarheid van de Gelicentieerde Applicatie beïnvloeden.

9.3 U bent verplicht om de Gelicentieerde Applicatie onmiddellijk na installatie te inspecteren en Anissa Mohrath onverwijld op de hoogte te stellen van geconstateerde problemen per e-mail in Productclaims. De melding van het defect wordt in overweging genomen en verder onderzocht als deze binnen een periode van veertien (14) dagen na ontdekking per e-mail is verzonden.

9.4 Als we bevestigen dat de Gelicentieerde Applicatie defect is, behoudt Anissa Mohrath zich de keuze voor om de situatie te verhelpen door middel van het oplossen van het defect of vervangende levering.

9.5 In het geval dat de Gelicentieerde Applicatie niet voldoet aan enige van toepassing zijnde garantie, kunt U de Services Store Operator hiervan op de hoogte stellen en zal de aankoopprijs van Uw Gelicentieerde Applicatie aan U worden terugbetaald. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de Services Store-exploitant geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie en alle andere verliezen, claims, schade, aansprakelijkheden, uitgaven en kosten die kunnen worden toegeschreven aan enige nalatigheid om zich te houden aan enige garantie.

9.6 Indien de gebruiker ondernemer is, verjaart elke aanspraak wegens gebreken na een wettelijke verjaringstermijn van twaalf (12) maanden nadat de Gelicentieerde Applicatie aan de gebruiker ter beschikking is gesteld. Voor gebruikers die consumenten zijn, gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

10. PRODUCTCLAIMS

Anissa Mohrath en de Eindgebruiker erkennen dat Anissa Mohrath, en niet de Diensten, verantwoordelijk is voor het afhandelen van claims van de Eindgebruiker of een derde partij met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie of het bezit en/of gebruik van die Gelicentieerde Applicatie door de Eindgebruiker. Applicatie, inclusief, maar niet beperkt tot:

(i) claims voor productaansprakelijkheid;

(ii) enige claim dat de Gelicentieerde Applicatie niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; En

(iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming, privacy of vergelijkbare wetgeving, inclusief in verband met het gebruik van HealthKit en HomeKit door Uw Gelicentieerde Applicatie.

11. WETTELIJKE NALEVING

U verklaart en garandeert dat U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering of dat door de Amerikaanse regering is aangemerkt als een land dat "terroristen ondersteunt"; en dat u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

12. CONTACTGEGEVENS

Voor algemene vragen, klachten, vragen of claims met betrekking tot de Gelicentieerde Applicatie kunt u contact opnemen met:

Anissa Mohrath

Frederiksdalsvej 8E

Virum, Capital Region 2830

Denmark

info@watersportgps.com

13. BEËINDIGING

De licentie is geldig totdat deze wordt beëindigd door Anissa Mohrath of door u. Uw rechten onder deze licentie worden automatisch en zonder kennisgeving van Anissa Mohrath beëindigd als u zich niet houdt aan enige voorwaarde(n) van deze licentie. Bij beëindiging van de Licentie dient U elk gebruik van de Gelicentieerde Applicatie stop te zetten en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Gelicentieerde Applicatie te vernietigen.

14. ALGEMENE OVEREENKOMSTEN VAN DERDEN EN BEGUNSTIGDE

Anissa Mohrath verklaart en garandeert dat Anissa Mohrath zich zal houden aan de toepasselijke voorwaarden van overeenkomsten van derden bij het gebruik van de Gelicentieerde Applicatie. In overeenstemming met sectie 9 van de "Instructies voor minimumvoorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de ontwikkelaar", zullen zowel Apple als Google en hun dochterondernemingen derde-begunstigden zijn van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers en — na uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst hebben zowel Apple als Google het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers af te dwingen tegen U als derde begunstigde daarvan.

15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Anissa Mohrath en de Eindgebruiker erkennen dat, in het geval van enige claim van een derde partij dat de Gelicentieerde Applicatie of het bezit en gebruik van die Gelicentieerde Applicatie door de Eindgebruiker inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van de derde partij, Anissa Mohrath, en niet de Services, is als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van dergelijke claims inzake inbreuk op intellectueel eigendom.

16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Licentieovereenkomst is het recht van Denemarken van toepassing, met uitzondering van de collisieregels.

17. DIVERSEN

17.1 Als een van de voorwaarden van deze overeenkomst ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Ongeldige termen zullen worden vervangen door geldige termen die geformuleerd zijn op een manier die het primaire doel zal bereiken.

17.2 Nadere afspraken, wijzigingen en amendementen zijn slechts geldig indien schriftelijk vastgelegd. Van het voorgaande lid kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Deze EULA is gemaakt met behulp van de EULA-generator van Termly.